GLENCOE MOUNTAIN RESCUE

Shot on Alexa Mini with Ultra Primes